Main Story

Editor’s Picks

Trending Story

อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

เป็นพื้นที่ที่เก็บหลักฐานสายน้ำบรรพกาลในอดีตซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ช่วงอายุ 160-65 ล้านปีก่อน ในขณะนั้นพื้นที่แถบนี้มีสายน้ำขนาดน้อย ใหญ่หลายสายไหลตวัดไปมาล้อมรอบด้วยที่ราบลุ่มน้ำท่วม ถึงอันกว้างใหญ่และแอ่งทะเลสาบน้ำจืดเล็กๆ สภาพภูมิอากาศเป็นแบบกึ่งแห้งแล้งสลับกับแบบกึ่งร้อนชื้นบางช่วงเวลาทำให้มีพัชพันธ์และสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่ เช่นไดโนเสาร์ เต่า ปลา จระเข้ เป็นต้น แม่น้ำมีการพัดพาเอาตะกอนเข้ามาทับถมเป็นชั้นๆ ตลอดเรื่อยมาเป็นเวลายาวนานหลายล้านปี รวมความหนา ของตะกอนมากกว่า 3,000 เมตร ซึ่งในแต่ละชั้นอุดมไปด้วยร่องรอยหลักฐานทางธรณีวิทยาที่บันทึกลงไป ในชั้นหินของแต่ละช่วงอายุ อาทิ เช่น ทิศทางกระแสน้ำโบราณ แนวร่องน้ำสันดอนทรายโบราณ และซากพืช ซากสัตว์ร่วมสมัย
กาลเวลาผ่านไปหลายล้านปี แรงบีบอัดและกดทับจากการทับถมทำให้ตะกอนแข็งตัวกลายเป็นหิน หลังจากนั้นประมาณ 55 ล้านปี ก่อนเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวทำให้แผ่นดินบริเวณ อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก และพื้นที่โดยรอบยกตัวขึ้นกลายเป็นที่ราบสูงแผ่นดินแผ่นหินที่ยกตัวขึ้นมาเกิดรอยแตกรอยแยก ถูกน้ำฝน ลมและแสงแดดแผดเผารวมถึงสายน้ำในปัจจุบันกัดกร่อนจนทำให้สภาพภูมิประเทศมีรูปร่าง อันแสนอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าผาสูง เสาเฉลียงยักษ์ น้ำตก เพิงผาแก่งหิน จนกระทั่งมนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ ในพื้นที่แห่งนี้และได้ทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์และส่งต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสู่คนรุ่นหลังสืบมา

You may have missed